Garanti

Garanti

1. Garantins omfattning

1.1 Denna garanti är exklusiv för den ursprungliga köparen av Kebony-trä® från Kebony Norge AS och ägaren till alla strukturer som Kebony-träet® är installerat på.

1.2 Produkter som omfattas av garantin – Kebony-produkterna
Garantin täcker alla Kebony-trall®- och beklädnadsprodukter (enligt definitionen i produktbeskrivningar på www.kebony.com). Kebony Norge AS garanterar att alla Kebony-trall®- och beklädnadsprodukter tillverkas enligt de specifikationer som beskrivs i de produktdatablad som utfärdats av Kebony Norge AS och som gäller vid inköpstillfället. Dessa datablad kan laddas ner från www.kebony.com.

1.3 Skador som täcks av garantin
Med förbehåll för de villkor som anges häri garanterar Kebony Norge AS att från och med leveransdatumet som anges på fakturan och under en garantiperiod efter leverans enligt definitionen nedan, kommer kebonyprodukterna® som tillämpas i användningsklass 3 enligt definitionen i EN 335-1 inte att skadas av sönderfall orsakat av mjukrötsvampar och de träförstörande svamparna Postia placenta, Coniophora puteana, Gloeophyllum trabeum eller Corriolus versicolor så att Kebony-produkterna® inte fungerar enligt deras avsedda funktion.

1.4 Garantiperiod

garanterad lang hallbarhet

Garantidetaljer Kebony trall & panel 

2. Botemedel

2.1 Kebony Norge AS ska, efter eget val, antingen återutlämna eller kompensera genom kontant betalning, alla Kebony-produkter som drabbats av skador som beskrivs som orsak till gottgörelse ovan. Eventuell kontantersättning ska begränsas till värdet av den ursprungliga fakturan för köpet.

3. Villkor

Denna garanti ska omfattas av följande villkor:

3.1 Kontaminering av icke-förstörande organismer som ytmögel, mögel eller alger betraktas inte som skador som omfattas av garantin och kommer följaktligen inte att ge anledning till någon ersättning eller åtgärd från Kebony Norge AS enligt garantin.

3.2 Anspråk måste göras skriftligen till Kebony Norge AS inom 30 dagar efter upptäckten av misstänkt skada, åtföljd av detta ursprungliga garanticertifikat, kopior av relevant kvitto (er), ett uttalande som beskriver skadan och fotografier som visar den misstänkta skadan. Upptäckt definieras som den tidpunkt då den misstänkta skadan upptäcktes, eller borde ha upptäckts, av ägaren / den ursprungliga köparen.

3.3 Kebony Norge AS förbehåller sig rätten att inspektera Kebony-produkterna innan Kebony Norge AS godkänner eventuella utbyten, ekonomiska reparationer eller andra åtgärder enligt denna garanti. Från och med den dag då ett potentiellt anspråk upptäcks måste käranden vidta alla rimliga åtgärder för att skydda Kebony-träet® från ytterligare skador och alla rimliga åtgärder för att mildra potentiella förluster orsakade av den misstänkta skadan.

3.4 Alla garantier är giltiga under förutsättning att Kebonys installationsriktlinjer, riktlinjer för användarunderhåll och andra Kebony-produktdokument som är giltiga vid inköpstillgången följs och följs vid hantering, lagring, installation och användning av produkterna. Underlåtenhet att installera Kebony® wood i enlighet med Kebony Norge AS tryckta instruktioner kommer att ogiltigförklara denna garanti.

3.5 Denna garanti täcker inte några kostnader i samband med borttagning av skadat Kebony-trä® eller installation av ersättnings-Kebony-trä® eller några renoveringskostnader.

3.6 Underlåtenhet att följa dessa procedurer kan ogiltigförklara alla anspråk enligt denna garanti.

4. Undantag

4.1 Kebony Norge AS ansvarar inte för någon tillfällig, ekonomisk, exemplarisk, speciell, bestraffande eller följdskada, vare sig direkt eller indirekt, oavsett hur den uppstår.

4.2 Uttalandena i denna garanti utgör de enda garantier som ges av Kebony Norge AS, och alla andra uttryckliga eller underförstådda garantier, inklusive eventuella underförstådda garantier för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål (utom när de uppstår enligt gällande produktgarantilagar som inte lagligen kan friskrivas) är uttryckligen uteslutna.

4.3 Skador på Kebony-produkter® som senare modifierats eller impregnerats, till exempel genom kemiska behandlingar, utan föregående skriftligt godkännande från Kebony Norge AS, omfattas inte av denna garanti.

4.4 Skador eller defekter till följd av eller på något sätt hänförliga till de orsaker som anges nedan täcks inte av garantin:
(a) felaktig lagring, hantering, installation eller användning av Kebony-träet®, inklusive men inte begränsat till eventuella skador där god design och installationspraxis inte har följts
(b) missbruk, försummelse, ändring eller missbruk av Kebony-träet®
(c) sättning eller strukturell rörelse och /eller rörelse av material på vilka Kebony-träet® är fäst
(d) Skador till följd av felaktig konstruktion av någon konstruktion eller där de maximala konstruerade vindbelastningarna överskrids för någon konstruktion.
(e) Guds handlingar, såsom bland annat orkan, tornado, hagel, jordbävning, översvämning eller andra svåra väder- eller naturfenomen; och
(f) någon annan orsak än tillverkningsfel som kan hänföras till Kebony AS.

5. Kontakt

812 South Riverside Avenue
St. Clair, MI 48079
1 833.795.8660
[email protected]

6. Tillämplig lag och tvister

Denna garanti regleras av lagarna i Norge och eventuella tvister som rör denna garanti ska vara föremål för exklusiv behörighet för domstolarna i Norge eller skiljeförfarande efter Kebony Norge AS: s gottfinnande