FSC Tre

Kategori

Bloggar

Kebony arbetar för att förbättra skogsförvaltningen över hela världen

Som konsumenter blir vi allt mer medvetna om vår påverkan på miljön och det är viktigt att göra medvetna val när det gäller material och produkter vi köper för dagligt bruk. På Kebony har vi gjort det enkelt för dig. Vi har förbundit oss att endast använda hållbart skogsbruk och FSC®-certifierat trä i vår produktion.

Alla Kebony Clear– och Kebony Character-produkter är FSC®-certifierade, vilket betyder att träet som används i dessa produkter kommer från ansvarsfulla källor och uppfyller höga sociala och miljömässiga standarder.

Nedan kan du läsa mer om FSC-trä och hållbart skogsbruk. Lär dig om vad vi gör på Kebony och bli klokare på hur du som konsument också har en röst när du väljer hållbarhet.

FSC TRE

Vad är FSC trä?

FSC står för “Forest Stewardship Council” och är en internationell organisation som arbetar för att främja hållbart skogsbruk och bevarande av världens skogar. FSC-trä är träprodukter som är producerade och bearbetade i enlighet med FSC:s principer och kriterier för hållbart skogsbruk.

 

Syftet med FSC certifiering:

Syftet med FSC-certifiering är att främja hållbart skogsbruk genom att säkerställa att skogar förvaltas på ett sätt som respekterar och upprätthåller ekosystemens integritet, skyddar biodiversiteten, respekterar mänskliga och arbetande rättigheter och främjar ekonomisk hållbarhet. FSC-certifiering är ett sätt att säkerställa att träprodukter som är tillverkade från dessa skogar är miljömässigt och socialt ansvarigt producerade.

 

Varför är FSC-trä viktigt?

FSC-trä är viktigt eftersom världens skogar spelar en avgörande roll för att upprätthålla vår planetariska hälsa och miljö. Skogar fungerar som en källa till syre och absorberar koldioxid från atmosfären, och de ger också livsviktiga ekosystemtjänster som att bevara biodiversitet och skydda mot erosion och översvämningar. Genom att främja hållbart skogsbruk och säkerställa att träprodukter produceras ansvarsfullt kan FSC-certifiering hjälpa till att bevara världens skogar och säkerställa deras fortsatta existens för kommande generationer.

kebony fsc tre

Kriterierna för FSC-certifiering

FSC-certifiering bygger på 10 grundprinciper om hållbarhet, som FSC-certifierade skogsägare måste följa för att kunna kalla sitt trä för FSC-certifierat trä.

 

De 10 grundprinciperna är:

  1. Efterlevnad av lagar och regler: FSC-certifierade skogar måste följa alla relevanta lagar och regler.
  2.  Arbetstagarnas rättigheter: Skogsarbetare ska ha rätt till frihet, likabehandling, en säker arbetsplats och rättvisa löne- och arbetsvillkor.
  3. Rättigheter för ursprungsbefolkning: FSC-certifierade skogar måste respektera och erkänna ursprungsbefolkningens rättigheter och deras kulturella och sociala värden.
  4. Förhållandet till lokalsamhället: FSC-certifierade skogar måste ta hänsyn till och respektera lokala samhällens intressen och rättigheter.
  5. Skogens fördelar: FSC-certifierade skogar måste bevara och förbättra skogens ekosystem och erbjuda en rad skogens fördelar som ved, bär, svamp och medicinalväxter på ett hållbart sätt.
  6. Miljövärden: FSC-certifierade skogar ska skydda och bevara miljön, inklusive efterlevnad av gränsvärden för förorening, skydd av dricksvatten och hotade djurarter och deras habitat.
  7. Driftsplanering: Skogsägaren ska utarbeta en plan för hur skogen ska drivas hållbart på lång sikt.
  8. Övervakning och utvärdering: Skogsägaren ska regelbundet övervaka och utvärdera skogens hälsa och miljöpåverkan.
  9. Bevarandevärden: FSC-certifierade skogar ska skydda viktiga skogsområden med särskilt hög biologisk mångfald och ekosystemvärde.
  10. Genomförande av drift: FSC-certifierade skogar ska följa sin driftsplan och övervakningsprogram och sträva efter kontinuerlig förbättring av skogsbruket.

FSC-standarderna och -kriterierna har utvecklats och reviderats i samarbete med experter inom skogsförvaltning, vetenskap och miljöorganisationer.

FSC træ huse ved strand

 

FSCs ansvarskedja:

FSC:s ansvarskedja (Chain of Custody) är en process som spårar FSC-certifierade träprodukter från skogen till den färdiga produkten, inklusive alla steg i bearbetning, transport och distribution. Varje part i ansvarskedjan är ansvarig för att upprätthålla certifieringen och se till att produkten uppfyller FSC:s standarder och kriterier.

 

FSC certifieringsprocessen:

FSC-certifieringsprocessen innebär en noggrann granskning av skogsförvaltning och träproduktion för att säkerställa att de uppfyller FSC:s standarder och kriterier för hållbart skogsbruk. Certifieringen utförs av oberoende tredjepartsrevisionsföretag som utvärderar skogens tillstånd och förvaltningssystem. Om skogen uppfyller FSC:s standarder och kriterier kan den certifieras, och produkten kan bära FSC-märket. Certifieringen måste upprätthållas genom årliga inspektioner och återcertifieringar för att säkerställa att standarderna fortfarande uppfylls.

 

Varför ska du välja FSC-trä?

Miljömässiga fördelar med FSC-trä:

FSC-certifierade skogar kräver en mer hållbar tillvägagångssätt för skogsförvaltning som hjälper till att bevara skogens biodiversitet och ekosystem. FSC-certifiering främjar skogsförvaltningspraxis som tar hänsyn till klimatförändringar och bidrar till att minska klimatpåverkan och CO2-utsläpp. FSC-certifiering kräver också att skogsbruket tar hänsyn till vattenresurser och skyddar sårbara habitat och arter.

 

fsc træ

FSC-trä och Kebonys hållbarhet

Hos Kebony har vi åtagit oss global hållbarhet och miljöförvaltning, och vi är stolta över att vara FSC®-certifierade. Alla våra Clear och Character-produkter är FSC®-certifierade, och vårt råmaterial kommer från hållbart drivna skogar. Vi är också medlemmar i Norwegian Green Building Council och är Swan Eco-märkta. Hos Kebony ser vi hållbarhet som kärnan i vår mission, och våra värderingar och principer återspeglas i våra etiska riktlinjer.

Läs mer om våra hållbarhetsprinciper här:

Eller kontakta oss på [email protected] med eventuella frågor eller bekymmer.

FSC FAQ

Vad är skillnaden mellan FSC och PEFC?

FSC och PEFC är två separata certifieringsorganisationer för skogsbruk och hållbar skogsförvaltning.

Vad är FSC 100%? Vad är FSC kontrollerat trä?

FSC 100% indikerar att en produkt innehåller 100% FSC-certifierat material från ansvarsfullt skogsbruk.

Vad kostar FSC-certifiering?

Kostnaden för FSC-certifiering varierar beroende på företagsstorlek och omfattningen av den sökta certifieringen

Vad är FSC bambu?

.FSC-bambu är bambu som har odlats och skördats i enlighet med FSC:s hållbarhetsstandarder.

Hur får man en certifiering?

För att uppnå en FSC-certifiering måste en organisation genomgå en oberoende bedömning av deras skogsförvaltningspraxis och spårbarheten av de material de använder.